> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Poradenství > Daňová a účetní poradna > Snížení hodnoty aktiv zobrazené v účetní závěrce

Snížení hodnoty aktiv zobrazené v účetní závěrce

Pro účely testování zda nedošlo ke snížení hodnoty aktiv pro sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS je nutné správné stanovení Fair Value a Value in Use.

Obdobný postup však může být i vodítkem pro posouzení výše opravných položek pro účely účetních závěrek sestavených podle českých účetních standardů, a to s ohledem na požadavek zákona o účetnictví, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Rizika pro účetní jednotku a auditora
Výše uvedené požadavky nelze brát na lehkou váhu. Jejich nesplnění může vést k hrubému zkreslení účetní závěrky a porušení základního principu věrného a poctivého obrazu. Je přitom primární odpovědností statutárního orgánu účetní jednotky vést účetnictví podle této zásady a odpovědností auditora v případě, že vydal výrok bez výhrad, splnění této zásady potvrdit. Pokud by uživatelé účetní závěrky, mezi které patří zejména věřitelé, odběratelé, dodavatelé, státní orgány, zaměstnanci, atp., byli mylně informováni o aktuální ekonomické situaci účetní jednotky na základě např. nadhodnocené výše vlastního kapitálu v účetní závěrce, mohla by případná vzniklá škoda či jiná vyčíslitelná újma být předmětem soudních sporů. V případě pochybností o správném ocenění aktiv v účetní závěrce lze proto bezesporu doporučit konzultace s odborníky.

Test na snížení hodnoty
Aktiva nesmí být v účetní závěrce vykázána ve vyšší hodnotě, než je jejich zpětně získatelná hodnota. Standard definuje tuto částku jako vyšší z (i) Fair Value sníženou o náklady spojené s prodejem a (ii) hodnoty z užívání daného aktiva či penězotvorné jednotky (Value in Use). Účetní hodnota aktiva tedy nesmí přesáhnout vyšší z těchto částek, jinak je třeba účetní hodnotu adekvátně snížit. Value in Use (tj. hodnota z užívání) je definována jako současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků, které se očekávají z pokračujícího užívání aktiva a z jeho vyřazení na konci doby životnosti. Fair Value potom představuje částku, za níž aktivum může být směněno mezi znalými a ochotnými stranami v transakci za obvyklých tržních podmínek. V případě aplikace pro účely testu na snížení hodnoty je potřeba od této hodnoty ještě odečíst odhad nákladů spojených s prodejem.

Postup stanovení Fair Value a Value in Use
Stanovení zpětně získatelné částky v podobě Fair Value nebo Value in Use může být v praxi poněkud komplikované, proto je vhodné obrátit se na znalce či odhadce. Role auditora spočívá v ověření, tj. v posouzení vhodnosti zvolené metody, v ověření správnosti a odůvodněnosti vstupních údajů a výsledné částky. Obdobně by auditor posupoval i v případě, že by toto ocenění zpracovala sama účetní jednotka.

Stanovení Fair Value aktiva můžeme provést následujícími třemi základními metodami:

  • Porovnávací metody jsou založeny na zkoumání cen realizovaných na trhu u stejných či obdobných aktiv. Komparace obdobných aktiv bývá prováděna pomocí indexů srovnatelnosti nebo tržních násobitelů.
  • Výnosové metody vycházejí z kvantifikace prospěchu, který vzniká či by mohl vznikat vlastníkovi aktiva z jeho provozování či užívání. V ekonomické realitě se tento prospěch často ztotožňuje s budoucími cash flow, které bude předmětné aktivum v budoucnu generovat.
  • Nákladové metody vedou ke stanovení částky, kterou by bylo v daný okamžik zapotřebí vynaložit na pořízení (vybudování) aktiva s obdobnými vlastnostmi a funkčním využitím po zohlednění opotřebení, a to jak fyzického, technologického tak i ekonomického.

IFRS nepreferují žádnou z výše uvedených metod ocenění, pokud jsou vstupy pro ocenění odvozeny z relevantních tržních dat.

Pro výpočet hodnoty z užívání je nutné odhadnout budoucí peněžní toky, které účetní jednotka očekává a jejich časovou strukturu a odhadnout diskontní míru, která bude zohledňovat faktory rizika spojené s aktivem. Tato metoda se řadí mezi metody výnosové a je běžně používána například při ocenění podniků v rámci metod DCF.

Zajímá vás tato problematika podrobněji?
Kontaktujte Tomáše Podškubku, e-mail: tomas.podskub­ka@tpa-horwath.cz nebo Jiřího Hlaváče, e-mail: jiri.hlavac@tpa-horwath.cz ze znaleckého ústavu TPA Horwath Valuation Services s.r.o.

Jsme Vám samozřejmě také plně k dispozici pro případné konzultace v této oblasti nebo v případě požadavků na provedení ocenění aktiv pro účely jejich testování na snížení hodnoty při sestavení účetních závěrek.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: