> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Všeobecné informace o investování > Hradec Králové > Hradec Králové

Hradec Králové

Schválené usnesením Rady města Hradec Králové c. RM/2008/1219 ze dne 7.10.2008.

Tento dokument je určen všem investorům a stavebníkům na správním území města. Slouží jako prvotní podklad pro zpracování projektové dokumentace.

Řešení odtokových poměrů a hospodaření s dešťovou vodou
Při řešení území musí být respektován systém odvodnění území města. V územích musí být řešena situace povodnových průtoků ve stávajících vodotecích a svodnicích.

Při řešení hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v daném území musí být respektována následující hierarchie:
1. vsakování
2. pokud to není možné (nevhodné geologické podmínky apod.) musí být voda odvedena mimo splaškovou kanalizaci (dešťové kanalizace vyústěné do poldru, svodnic a vodotecí – nutno projednat se správci)
3. pokud není možné řešení uvedené v bodech 1. a 2. musí být vybudována retence s přepadem do jednotné kanalizace (dimenze nutno projednat s majitelem kanalizace)

Předzahrádky u bytových domu

 • minimalizovat rozsah soukromých předzahrádek tak, aby vždy převažovaly plochy veřejné zeleně
 • řešit je formou rozšířené terasy u přízemního bytů (velká předzahrádka sebou nese nároky na údržbu – kosení, závlaha, výstavba kůlniček atd.)
 • oplocení řešit jednotně nejlépe formou živých plotů
 • místo soukromých předzahrádek (požadavek intimity těžko dosažitelné v husté zástavbě bytovek) možno vymezit zahradu charakteru společného pro celý bytový dům

Prvky drobné architektury současně s návrhem stavby pro bydlení
Z důvodů zajištení regulace prvků drobné architektury, tak aby odpovídaly charakteru dané stavby pro bydlení bude návrh této stavby zpracován ve dvou variantách:
1. základní varianta – bez přístřešků, pergol, dělících stěn, markýz apod. (tzn. v provedení, které bude investorem realizováno)
2. maximální varianta – s návrhem prvků drobné architektury tzn. pergol, dělících stěn, markýz apod. (tzn. v provedení, které nebude investorem realizováno, ale muže být realizováno postupně dle zájmu a potřeby jednotlivých obyvatel bytu (domu)

 • návrh bude schválen odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové v základní i maximální variantě
 • jiné provedení prvků drobné architektury tzn. pergol, dělících stěn, markýz apod. nebude na dané stavbě pro bydlení povoleno
 • investor stavby pro bydlení prokazatelně seznámí kupujícího bytu (domu) s oběma schválenými variantami a možnostmi z toho plynoucích
 • doporučujeme, aby návrh na vydání územního rozhodnutí byl podán v maximální variantě

Plochy zeleně, mobiliář

 • v lokalitách bytových domů musí být řešeny veřejně přístupné prostory, zejména plochy zeleně (parkově upravené plochy)
 • parkovište a komunikace doplnit výsadbou stromů
 • doporučujeme navrhovat zelené terasy, střešní zeleň
 • doporučujeme využití popínavých rostliny na terasách a lodžiích (na fasády, treláže atd.)
 • stání pro kontejnery na komunální a separovaný odpad budou ozeleněny
 • veřejně přístupné prostory doplnit mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, stojany na kola)

Dětská hřiště

 • dětská hřište jsou součást území; je nutné uvažovat s nimi od počátku projektu až po realizaci
 • řešit hřište pro všechny věkové kategorie
 • umísťovat nenáročné vodní prvky – mlhovište, pítka apod.
 • dodržení norem

Odstavná a parkovací stání

 • doporučujeme návrh a realizaci 2 parkovacích stání na 1 byt větší než 1 + kk

Veřejné osvětlení

 • řešit typ veřejného osvětlení jednotně pro celou lokalitu bytové zástavby v návaznosti na charakter a provedení veřejného osvětlení stávajícího okolí

Soubory ke stažení:

Název souboru Typ Velikost
Doporučení města Dokument PDF 95 kB

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: