> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Poradenství > Daňová a účetní poradna > Novela zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví

Do parlamentu byla Ministerstvem financí předložena novela zákona o účetnictví, která je vedena jako sněmovní tisk č. 17 a má být účinná od 1. ledna 2011.

Cílem této novely je (stručně řečeno) přinést pozitivní změny v oblasti využívání mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), osvobodit některé účetní jednotky z povinnosti konsolidace a pro „nepodnikatelský“ sektor zjednodušit některá nová ustanovení související s reformou státního účetnictví.

Pro první oblast, týkající se využívání mezinárodních standardů účetního výkaznictví, je možno uvést, že se jedná o rozšiřující adaptaci Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1606/2002 o uplatňování IFRS, které umožňuje, aby členské státy povolily používání IFRS pro sestavení účetních závěrek také společnostem, jejichž cenné papíry nejsou obchodovány na veřejných trzích. Proto také návrh novely zákona přináší ustanovení, které umožní účetním jednotkám, které „dočasně“ přestaly být emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu a měly povinnost účtovat a sestavovat účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů, pokračovat, za stanovených podmínek, v používání těchto standardů a neměnit na „dočasné období“ systém vedení účetnictví.

Dále bude umožněno účetním jednotkám konsolidačního celku a účetním jednotkám pod společným vlivem podrobených konsolidaci používat pro účtování a sestavení „individuální“ účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, pokud jejich konsolidující společnost používá k sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.

Pro druhou oblast, týkající se zjednodušení pravidel, je nové osvobození od povinnosti konsolidovat takové konsolidující účetní jednotky, které mají pouze konsolidované účetní jednotky nevýznamné z hlediska cíle sestavení konsolidované účetní závěrky, a to při posuzování jednotlivě i v úhrnu.

Zjednodušení přichází i pro zahraniční fyzické osoby, které podnikají na území České republiky. Nově tyto osoby budou vést účetnictví při splnění stejných podmínek jako české fyzické osoby, tj. při překročení obratu 25 mil. Kč.

Pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a obce se navrhuje – na základě podnětů připomínkových míst a odborné veřejnosti – úpravy některých ustanovení zákona ve vztahu k vybraným účetním jednotkám tak, aby byla ještě eliminována pracnost zavádění nových pravidel.

Jako zpřísnění se jeví nové postihování sankcemi za protiprávní jednání při vedení účetnictví těch účetních jednotek, které mají zásadním způsobem podhodnocena aktiva, z nichž se tyto sankce vypočítávají.

V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte prosím Ing. Markétu Kopřivovou, marketa.kopri­vova@tpa-horwath.cz.

Obrázek

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: