> Úvodní stránka > Územní plány > Plzeňský kraj - územní plán

Plzeňský kraj - územní plán

Základní informace:

Plzeňský kraj je samosprávným regionem, který podle zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

V rámci své působnosti kraj v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi pečuje o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb občanů, ochranu zdravých životních podmínek, rozvoj dopravy a spojů, výchovu a vzdělávání a ochranu veřejného pořádku, s cílem zajistit udržitelný rozvoj území sleduje a zabezpečuje vyváženost příznivého životního prostředí, sociální soudržnosti společnosti a hospodářského rozvoje. K tomu v samostatné působnosti kraj koordinuje rozvoj svého územního obvodu a schvaluje zásady územního rozvoje kraje.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje v souladu s § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, vymezí plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn využití území.

Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou popsány a vyhodnoceny zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.

Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií nebo uložit pořízení a vydání regulačního plánu jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití vybraných ploch nebo koridorů.

Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.

Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů obcí, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Mapy

Soubory ke stažení:

Název souboru Typ Velikost
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje Dokument PDF 930 kB
Odůvodnění zásad územního rozvoje Dokument PDF 1,172 kB

Kontaktní informace

Plzeňský kraj
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 377 195 111

E-mail:

Web:
www.kr-plzensky.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

Přihlášení členaxxx: