> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Chambers, Unions > Česká fotovoltaická asociace

Česká fotovoltaická asociace

Basic Information:

Cíle České fotovoltaické asociace

Česká fotovoltaická asociace, o.s. je občanským sdružením fyzických a právnických osob.

Cílem činnosti sdružení je obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání fotovoltaické energie, jakožto obnovitelného přírodního a ekologického zdroje energie.

Program České fotovoltaické asociace

Program asociace spočívá v naplňování cíle činnosti a poslání sdružení. Poslání sdružení je naplňováno zejména:

  • Shromažďováním a uchováváním odborných informací o fotovoltaické energii
  • Poskytováním a šířením odborných informací o fotovoltaické energii
  • Pořádáním odborných seminářů, školení a setkání
  • Podporou a realizací výměny odborných informací
  • Propagací myšlenky využívání fotovoltaické energie
  • Aktivní snahou o zlepšování legislativního rámce využívání fotovoltaické energie
  • Podporou členů při faktickém využívání fotovoltaické energie
  • Zajišťováním publikační činnosti v oboru fotovoltaiky
  • Zastupováním a prezentací sdružení na území České republiky a v zahraničí

Podmínky členství v České fotovoltaické asociaci

Členem sdružení se může stát každý občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům, nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.

Předpokladem vzniku členství je podání písemné přihlášky.

Vstupní poplatek v současnosti 0,– Kč.

Členství vzniká rozhodnutím výboru sdružení.

Provozní řád sdružení může stanovovat další podmínky vzniku členství. Jestliže výbor sdružení zamítne písemnou přihlášku uchazeče o členství, může se uchazeč odvolat ke členské schůzi sdružení.

Sdružení obligatorně vydává provozní řád, jestliže má alespoň 30 členů.

Členství zaniká úmrtím člena, výmazem právnické osoby z OR, vystoupením na základě písemného oznámení předsedovi sdružení, vyloučením.

Česká fotovoltaická asociace

Contact Information

Česká fotovoltaická asociace
Karolíny Světlé 498/20
323 00 Plzeň
Display on the Map

Phone:
work +420 373 341 284

E-mail:

Web:
www.cefas.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: