> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Professional Partners > Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.

Basic Information:

Obrázek

Všeobecne prospešné služby agentúry

V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby a to najmä v oblasti:

 • Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými inštitúciami a organizáciami (poskytovanie služieb v oblasti vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania, a rozvoja na medzinárodnej úrovni).
 • Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru (podpora zvýšenia konkurencieschop­nosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií, ako aj pracovnej sily vo východoeurópskom priestore).
 • Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru prostredníctvom organizovania stáži a praxe v organizáciách európskeho priestoru.
 • Podpora študijných stáži a mobility študentov z východoeurópskeho priestoru za účelom zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišnosti jednotlivých regiónov.
 • Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za účelom poznávania multikultúrarnych odlišnosti.
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, (poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci pre vybrané skupiny obyvateľstva prostredníctvom programov v oblasti ľudských zdrojov, zdravotníctva a iných).
 • Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti (prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie).
 • Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia.
 • Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
 • Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien.
 • Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry (organizácia školení, seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania ako aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva.)
 • Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými vzdelávacími inštitúciami.
 • Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, popularizácia vedy na verejnosti.
 • Vydavateľská činnosť.
 • Využitie obnoviteľných zdrojov energie (služby v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, propagácia týchto zdrojov ako aj možnosti financovania aktivít).
 • Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí (prostredníctvom služieb pre vidiecke oblasti, samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a zvyšovanie cestovného ruchu v spolupráci s malými a strednými podnikateľmi).
 • Podpora regionálneho marketingu a reklamy.
 • Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného života.
 • Podpora budovania infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a sociálnej oblasti v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami.

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.

Contact Information

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.
Za humnami 508/28
941 48 Podhájska
Display on the Map

Phone:
work +421 905 450 765

Phone 2:
work +421 903 383 333

E-mail:

Web:
www.eeda.sk

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: