> Home Page > Public Section > Projects > Others > Vsetín - Vsetínská nemocnice

Vsetín - Vsetínská nemocnice

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

Vsetínská nemocnice a.s. – Centralizace vybraných provozů

Název operačního programu
Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Číslo a název prioritní osy
2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo a název oblasti podpory
2.2 Rozvoj měst
2.2.4 Infrastruk­tura pro rozvoj zdravotnictví

Stručný obsah projektu
Podstatou projektu je vybudování moderního lékařského objektu, ve kterém dojde k centralizaci tří oddělení: patologicko-anatomické, hematologické a klinické biochemie. Tento nový pavilon nemocnice umožní poskytovat kvalitnější a dostupnější zdravotnickou péči. V oddělení patologicko-anatomického dojde k vybudování prostor, které umožní provádět lékařské zákroky v novém standardu, který požaduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Současný provoz oddělení patologie výše uvedené požadavky nesplňuje a z pohledu technického není možné v současných prostorech docílit požadovaného stavu. Také prostorové uspořádání hematologického oddělení nenabízí dostatečný standard pro čekající pacienty či dárce krve. Z pohledu oddělení klinické biochemie jde také o problém odloučenosti pracoviště, kdy oddělení je umístěno mimo areál Nemocnice v budově polikliniky. Projekt dává dostatečný prostorové uspořádání oddělení a díky tomu, že vznikne společný příjem vzorků pro oddělení biochemie a hematologie, zkrátí se manipulační čas se vzorky. V současných prostorech oddělení biochemie toto není možné. Projekt byl také koncipován z ohledem na moderní trendy a umožní vytvoření přímé linky biochemických a imunochemických vyšetření. Tento způsob také podstatným způsobem zvýší automatizaci vyšetřovacích postupů, čímž dojde k omezení případných chyb způsobených lidským faktorem.

Všeobecný cíl projektu
Zlepšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví.

Specifické cíle projektu
oddělení patologie a prosektury vyhoví požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR na standard provozů
snížení pohybu dopravních prostředků v rámci areálu nemocnice
úspora času jednotlivých laboratorních vyšetření
zvýšení kvality laboratorních vyšetření odbouráním přepravy vzorků po nemocnici a modernizací přístrojového vybavení
zlepšení podmínek pro pacienty – snížení čekací doby na vyšetření a výsledky, komfort čekáren

Aktivity projektu

předinvestiční fáze:

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Vydání stavebního povolení
 • Zpracování žádosti včetně povinných příloh
 • Zpracování supervize
 • Výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele stavby
 • Výběrové řízení na technický dozor investora (stavební dozor).

investiční fáze:

 • Realizace stavby včetně technického (stavebního) a autorského dozoru
 • Publicitní činnost
 • Geodetické zaměření stavby
 • Kolaudační rozhodnutí

Období realizace projektu 6/2009 – 10/2010

Financování projektu
Celkový rozpočet projektu: 106 000 000,– Kč (100 %)
Dotace z rozpočtu Regionální rady: 39 206 800,–Kč (37%)
Zlínský kraj: 66 793 200,–Kč (63%)

 • About CPM Portal
 • Maps

Contact Information

Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Display on the Map

Phone:
work +420 577 043 111

Fax:
fax +420 577 043 202

E-mail:

Web:
www.kr-zlinsky.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: