> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Doradztwo > Poradnia podatkowo–rozrachunkowa > Nízká kapitalizace v podmínkách roku 2010

Nízká kapitalizace v podmínkách roku 2010

Ve zdaňovacím období roku 2010 dochází ke změnám v daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček. přijatých od spojených osob, aniž bychom zaznamenali nějakou novelu zákona.

Důvodem pro to je skutečnost, že skončila účinnost přechodných ustanovení ze zákona o daních z příjmů a tím došlo k odstranění řady výjimek. To přináší řadu změn do posuzování daňové uznatelnosti úroků a souvisejících finančních nákladů v roce 2010 oproti roku minulému. Na některé z nich vás chceme upozornit.

Zrušení dvou množin úvěrů a půjček

V roce 2009 jsme úvěry a půjčky rozdělovali do dvou skupin – smlouvy uzavřené do konce roku 2007 a smlouvy nově uzavřené v letech 2008 či 2009 (nebo smlouvy sice uzavřené do konce roku 2007, ke kterým však byl po roce 2007 uzavřen dodatek měnící výši poskytované půjčky nebo úvěru anebo výši hrazených úroků). Pro obě tyto skupiny byly používány samostatné testy. Toto rozdělení je počínaje rokem 2010 zrušeno. Lze tedy říci, že suma všech jistin úvěrů a půjček bude nyní porovnána k vlastnímu kapitálu testem 4 : 1.

Širší rozsah nákladů, které mohou být daňově neuznatelné

Další změnou je skutečnost, že pro „staré smlouvy“ jsme testovali pouze jeden druh nákladu – úrok. Nově spojením obou skupin budeme u všech smluv do výpočtu zahrnovat nejen úroky, ale také související finanční náklady. Na tuto skutečnost by mělo být pamatováno v účetnictví, aby bylo možno zjistit údaje o výši těchto souvisejících nákladů z příslušných analytických účtů. Sesterské společnosti Zrušena byla i velmi stará výjimka týkající se smluv uzavřených mezi sesterskými společnosti do konce roku 2003. Podle znění zákona platného do konce roku 2003 nebyly považovány sesterské společnosti za spojené osoby, proto tyto smlouvy nebyly do konce roku 2009 zahrnovány do žádného výpočtu na daňovou neuznatelnost. Nově mezi sumu všech úvěrů a půjček přijatých od spojených osob jsou zahrnuty i tyto smluvní vztahy, protože sesterské společnosti jsou od roku 2004 považovány za osoby spojené. Je tedy nutno zkoumat, zda ve společnosti existují tyto smluvní vztahy a je nutno je zahrnout do společného výpočtu.

Překlasifikace úroků na dividendy ve vztahu ke srážkové dani

S účinností od 1.1.2010 nedochází k deklasifikaci daňově neuznatelných úroků z úvěrů a půjček poskytnutých spojenými osobami na dividendy s povinností odvést srážkovou daň podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to ve vztahu k daňovým rezidentům EU a EHS. Nemožnost překlasifikace však již byla dříve dovoditelná z judikatury Evropského Soudního Dvora a z některých smluv o zamezení dvojího zdanění.

Překlasifikace se stále provádí ve vztahu k nerezidentům (osobám sídlícím mimo EU a EHS), pokud je umožněna příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění Na tomto místě je vhodné připomenout ustanovení týkající se mateřských a dceřiných společností, na základě něhož jsou dividendy vyplácené dceřinou společností při splnění podmínek od srážkové daně osvobozeny. V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte prosím Ing. Jana Lamače, jan.lamac@tpa-horwath.cz

Obrázek

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: