> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Doradztwo > Poradnia podatkowo–rozrachunkowa > Solární sen končí

Solární sen končí

V poslední době se opět začalo hojně diskutovat o solárních elektrárnách.

Každým dnem roste počet fotovoltaických elektráren připojených k síti, neboť elektrárny připojené do přenosové soustavy ještě v roce 2010 mají garantovaný nárok na velkorysé výkupní ceny elektřiny po dobu 20 let (až 12,25 Kč/kWh). K 1.11.2010 bylo k síti připojeno 11 251 elektráren s celkovým výkonem 997,94 MW.

Fotovoltaické elektrárny, které nebudou do konce roku připojeny do sítě, dosáhnou podle již Parlamentem schváleného vládního návrhu č. 97, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, na výrazně nižší výkupní cenu elektřiny, než byla cena stanovená pro rok 2010 nebo nebudou moci čerpat podporu vůbec.

Dle této novely, která čeká pouze na podpis prezidenta, by předmětem podpory zůstaly výrobny využívající sluneční záření s instalovaným výkonem do 30 kWp umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že fotovoltaické projekty čerpají vysoké příspěvky na obnovitelné zdroje ze státního rozpočtu, došlo by v roce 2011 k výraznému zvýšení ceny elektrické energie pro odběratele. V současné době řeší vláda možnosti, jak růstu ceny energie zabránit. Podle výpočtů Energetického regulačního úřadu by zdražení elektrické energie vycházelo pro firmy přibližně o 17 % a u domácností o 12 %, pokud by skokový růst cen elektrické energie nebyl kompenzován jinými způsoby. Cílem vlády je udržet zvýšení ceny elektrické energie pod pěti procenty. Jak tohoto cíle hodlá vláda dosáhnout, nastiňují následující možnosti.

Zrušení osvobození

Na základě vládního návrhu č. 158, kterým by měl být novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, by mělo být možné uplatnit osvobození od daně z příjmů u všech fotovoltaických elektráren naposledy ve zdaňovacím období započatém v roce 2010. Toto osvobození dosud platilo v roce uvedení elektrárny do provozu a v bezprostředně následujících pěti letech. Tento návrh byl 12. listopadu 2010 schválen Senátem a bude doručen prezidentovi k podpisu.

Přeřazení fotovoltaických elektráren do 4. odpisové skupiny

Další změnou, kterou tento vládní návrh přináší, je navrhovaná změna zatřídění solárních elektráren do 4. odpisové skupiny, tedy doba odpisování bude 20 let (původně byla aplikována 2. nebo 3. odpisová skupina, tzn. 5 let, respektive 10 let). Z daňového pohledu se jevilo jako nejzajímavější uplatňovat daňové odpisy po uplynutí lhůty pro osvobození daně z příjmů. Na základě této novely se budou solární elektrárny odpisovat rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, přičemž první odpis bude zahájen následující měsíc po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Pokud bylo odpisování zahájeno před nabytím účinnosti této novely zákona, stanoví se odpisy jako podíl vstupní ceny snížené o celkovou výši odpisů uplatněných do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010 a zbývající doby odpisování v měsících počínaje zdaňovacím obdobím, které započalo v roce 2011. Přitom zbývající doba odpisování v měsících se stanoví jako rozdíl mezi 240 měsíci a počtem kalendářních měsíců, které uplynuly po měsíci, v němž byl tento hmotný majetek zaevidován, do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010.

Zavedení odvodu z příjmů z fotovoltaické elektrárny ve výši 26 %, zvýšení poplatku za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a ostatní kompenzace

Dne 9. listopadu 2010 schválila Poslanecká sněmovna další vládní návrh, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (sněmovní tisk č. 145). Na základě tohoto návrhu by mělo s účinností od 1.1.2011 dojít k zavedení 26% odvodu z elektřiny vyrobené ze slunečního záření u zdrojů s instalovaným výkonem větším než 30 kW (v případě zeleného bonusu činí výše odvodu 28 %). Tento odvod by měl zatížit pouze elektrárny uvedené do provozu v roce 2009 a 2010 a měl by se odvádět pouze z elektřiny vyrobené ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Poplatníkem odvodu bude výrobce elektřiny a plátcem provozovatel přenosové soustavy.

Dále byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (sněmovní tisk č. 145), kterým by rovněž mělo být kompenzováno skokové zvýšení cen elektrické energie. Na základě této novely bude zatíženo 32% daní darovací bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012. Zatím poslední změnou, kterou schválila Poslanecká sněmovna, a která by měla zatížit fotovoltaické elektrárny, je novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (sněmovní tisk č. 145). Na základě této novely dochází k zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu. ObrázekVýše uvedené návrhy představují výrazný zásah do podnikání v oboru fotovoltaických elektráren, a proto můžeme očekávat nejen emotivní diskuzi mezi politiky a zástupci fotovoltaických elektráren, ale rovněž podání žalob a mezinárodních arbitráží z důvodu ochrany investic.

Pro více informací se obraťte na Petra Fiřta, petr.firt@tpa-horwath.cz.Obrázek

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: