> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Ogólne informacje o inwestowaniu > Biskupství plzeňské > Biskupství plzeňské

Biskupství plzeňské

Prodej a pronájem nemovitého majetku uskutečňuje Biskupství plzeňské ve spolupráci s farnostmi Plzeňské diecéze a s jinými právními subjekty Římskokatolické církve.

Tato činnost souvisí s postupným naplňováním nezbytných strukturálních změn Plzeňské diecéze, které představil biskup Mons. František Radkovský při promluvě k desetilétému výročí diecéze. Podmínky prodeje a pronájmu:

1. Prodej i pronájem nemovitostí se uskutečňuje dvoukolovým výběrovým řízením. Toto výběrové řízení zajišťuje a provádí Bisupství plzeňské.
2. Biskupství Plzeňské si vyhrazuje právo určit lhůtu k vyhledání zájemců, dále si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.
3. Zájemce se přihlašuje do výběrového řízení písemnou přihláškou, v níž uvede:
- kontaktní údaje na sebe (jméno a příjmení nebo název zájemce, adresa trvalého pobytu nebo adresa sídla, jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa nebo faxové číslo, datum narození nebo identifikační číslo)
- o jakou nemovitost má zájemce zájem
- za jakým účelem chce zájemce nemovitost koupit nebo si ji pronajmout
Současně v přihlášce zájemce prohlásí, že uznává bez výhrad všechny podmínky takto stanovené pro tento způsob prodeje nebo pronájmu.
4. Písemnou přihlášku je možné zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo jiným obdobným způsobem prostřednictvím podnikatele provozujícího dopravu zásilek, nebo je možné doručit přihlášku osobně do podatelny Biskupství plzeňského.
5. Biskupství plzeňské v prvním kole výběrového řízení vyřadí nedůvěryhodné či jinak závadné či nepřezkoumatelné přihlášky.
6. Zájemce, kteří podali formálně nedostatečné přihlášky, vyzve Biskupství plzeňské k jejich doplnění. Pokud nevyhoví zájemce ve lhůtě stanovené ve výzvě k doplnění, je jeho přihláška rovněž vyřazena. Formálně nedostatečnou přihláškou se rozumí přihláška, které chybí jedna, nebo více náležitostí požadovaných dle bodu II. odst. 3 těchto podmínek.
7. Zájemci, kteří nebyli vyřazeni v prvním kole výběrového řízení, postupují do druhého kola. Druhé kolo se koná na adrese sídla Biskupství plzeňského.
8. Nevyřazení zájemci jsou vyzváni, aby v druhém kole výběrového řízení, učinili písemnou nabídku kupní ceny, nebo výše nájemného. Tato nabídka se činí přímo ve výběrovém řízení, musí být vyjádřena absolutním číslem a zaokrouhlena na celé koruny a označena slovy „obálková metoda“.
9. Zájemce, který se chce účastnit druhého kola výběrového řízení, je povinen před začátkem druhého kola složit zálohu ve výši 10 000 Kč. Zálohu zájemci složí v pokladně Biskupství plzeňského v sídle Biskupství plzeňského oproti potvrzení.
10. Právo uzavřít kupní smlouvu, nebo nájemní smlouvu získá zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny, nebo výše nájemného. Takový zájemce se stává vítězem výběrového řízení. O výběru vítězného zájemce dle stanoveného kritéria sepíše Biskupstí plzeňské zápis. Vyhodnocení se provede na místě samém.
11. Vítěz výběrového řízení je povinen se nejpozději do 30 dnů dostavit na adresu sídla Biskupství plzeňského k uzavření kupní, nebo nájemní smlouvy, nebude-li mezi stranami této dohody dohodnuto jinak.
12. Biskupství plzeňské se zavazuje vrátit zálohu poskytnutou podle odst. 9 tohoto článku zájemcům, kteří se nestanou vítězi výběrového řízení, ihned po skončení druhého kola výběrového řízení. Vítězi výběrového řízení bude v případě uzavření kupní smlouvy, nebo nájemní smlouvy tato záloha započtena na úhradu nákladů spojených s realizací prodeje nemovitosti, nebo nájemního vztahu. V případě, že kupní smlouva, nebo nájemní smlouva nebude podepsána vítězem výběrového řízení v uvedené lhůtě dle odst. 11 tohoto článku, event. v dohodou prodloužené lhůtě, propadá ve prospěch Biskupství plzeňského jako paušální náhrada nákladů zmařeného výběrového řízení.
13. Biskupství plzeňské si vyhrazuje právo odmítnout ve druhém kole výběrového řízení všechny předložené nabídky zájemců bez uvedení důvodu, právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem bez uvedení důvodu, právo opakovat výběrové řízení a odstoupit bez náhrady od záměru prodeje nebo pronájmu nemovitosti do okamžiku uzavření kupní nebo nájemní smlouvy.
14. Celou kupní cenu je povinen vítěz výběrového řízení uhradit nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Při uzavření nájemní smlouvy je vítěz výběrového řízení povinen začít platit nájemné podle podmínek stanovených v nájemní smlouvě.
15. V případě nesplnění některé z těchto podmínek uvedených v odst. 14 tohoto článku ze strany kupujícího, nebo nájemce si vyhrazuje Biskupství plzeňské právo nabídnout předmětnou nemovitost dalšímu účastníkovi výběrového řízení v pořadí podle výše nabídnuté kupní ceny, nebo výše nabídnutého nájemného, nebo výběrové řízení zrušit.
16. Předání zakoupené, nebo pronajaté nemovitosti bude provedeno do 15 dnů po podpisu kupní, nebo nájemní smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. O předání bude sepsán protokol.
17. a) Náklady spojené s prodejem nebo pronájmem nemovitosti hradí kupující nebo nájemce. Tyto náklady se v případě prodeje nemovitosti stanovují paušálně ve výši 5% z kupní ceny, nejméně však 18 000 Kč. Náklady nejsou součástí kupní ceny a kupující je povinen tyto náklady uhradit samostatně nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
b) V případě, že zájemce bude používat k zaplacení kupní ceny úvěr, zvyšují se náklady převodu uvedené v bodu 17., části a) dále o jednorázovou paušální částku ve výši 10.000 Kč.
18. Daň z převodu nemovitostí ve výši 3% z odhadní, resp. prodejní ceny (platí vyšší hodnota) rovněž hradí kupující. Částka ve výši daně z převodu je splatná nejpozději při podpisu kupní smlouvy a bude předána do úschovy na bankovní účet Biskupství plzeňského. Biskupství plzeňské do 3 měsíců po doručení příslušné kupní smlouvy z katastrálního úřadu spolu s přiznáním k dani z převodu odešle uvedenou daň na bankovní účet finančního úřadu.
19. Zájemce prohlašuje, že se před podpisem této dohody podrobně seznámil s podmínkami v ní obsaženými a podpisem této dohody dává zájemce závazný souhlas s obsahem podmínek prodeje a pronájmu nemovitostí.
20. Strany dohody prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho ji podepisují.
21. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Vymezení pojmů:

  • nemovitostí – se rozumí nemovitost ve vlastnictví římskokatolické farnosti nebo jiné církevní právnické osoby se sídlem v plzeňské diecézi
  • prodejcem – je římskokatolická farnost nebo jiná církevní právnická osoba plzeňské diecéze, jejíž nemovitost nebo nemovitosti byly vybrány k prodeji vybranému zájemci prostřednictvím veřejného výběrového řízení
  • pronajímatelem – je římskokatolická farnost nebo jiná církevní právnická osoba plzeňské diecéze, jejíž nemovitost nebo nemovitosti byly vybrány k nájmu vybranému zájemci prostřednictvím veřejného výběrového řízení
  • BiskPlz – se rozumí Biskupství plzeňské se sídlem na adrese: nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň
  • zájemcem – je fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která projeví vážný zájem o koupi nebo nájem nemovitosti ve vlastnictví římskokatolické farnosti nebo jiné církevní právnické osoby se sídlem v plzeňské diecézi tím, že se písemně přihlásí postupem dle následujících podmínek

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: